Jun 29, 2008

Порекло родова - Origin of lineage

Становништво Ковачеве баре је 100% Српско, пореклом потиче од предака који су досељени,а родови су:

-Деда Младеновци,Деда Анђелковци,Славе Светог Стефана (9.Јануар) и пореклом су са неког Копаоничког села,одакле је у првој половини 19.века пребегла жена са два сина,када су Турци палили села,један се звао Младен а други Анђелко. Од њих потичу поменута два рода и они су оснивачи села.

-Деда Савинци,Слеве Светог Стефана (9.Јануар),порекло имају од рода ”Деда Младеновци”.

-Деда Ђоринци,Славе Светог Николу (19.Децембар),по љима се зове махала ”Мужан”,пореклом су такође са Копаоника.

-Деда Ђелинци,Славе Светог Николу (19.Децембар),дошли су из места Џеп у Грделичкој клисури,становници овог рода обилију водом.

-Деда Милинци,Славе Светог Николу (19.Децембар),порекло имају са Копаоника.

-Деда Гавазови,Славе Светог Николу (19.Децембар),оснивач овог рода је Деда Горча,досао је као посињеник из села Велика Копашница,у овом роду је био неки Деда Стојан који је био Кмет и њега су звали ”Гаваз”,по њему долази и родовско име.


-Деда Бојчинци,Славе Светог Јована,дошли су из места Рупље у Грделичкој клисури,ово су последњи сеоски досељеници,после њих се нико није доселио у Ковачеву бару.

Село је расло само прираштајем
.

Исељеници:

После Другог Светског Рата из Ковачеве баре доста становништва је прешло у Грделицу (Милићи,Стојковићи,Николићи,Митровићи и Цојићи) по неколико кућа. Иза поменутог рата има исељеника и у другим местима као што су: Лесковац,Јагодина,Смедерево,Београд,па и исељеника по Европским и Светским државама.


The population of Kovaceva Bara is 100% serbian and is composed by following clans of immigrants:

- Deda Mladenovci and Deda Andjelkovci. Both are originally from the Kopaonik region, but when the Tursks occupied Kopaonik village in the first half of 19th century, a brave woman with two sons:
Mladen and Andjelko (they brought the "Slava" of Sveti Stefan - celebrated on January 9 - as a family saint) escaped to Grdelicka Valley and settled down in Kovaceva Bara.

-Deda Savinci (with Slava Sveti Stefan, January 9) descendend of the clan of Deda Mladenovci.


-Deda Djorinci (with Slava Sveti Nikola, december 19) after him the quarter "Muzan", was named, it's said that also this clan is originally from Kopaonik,


-Deda Djelinci
(with Slava Sveti Nikola, december 19) they arrived from Dzep in the Grdelica Canyon, from where they are originally it's unknown

-Deda Milinci
(with Slava Sveti Nikola, december 19),also from Kopaonik.

-Deda Gavazovi
(with Slava Sveti Nikola, december 19), founder of the clan is Deda Gorca, who arrived from the village of Velika Kopasnica, also in the surroundings, in this clan was one Deda Stojan who was a Kmet, who was called "Gavaz", and after him the clan was named.

-Deda Bojcinci (with Slava Sveti Jovan, January 20) arrived from a place called "Ruplje" in the Grdelica Canyon, this is the last rural clan of immigrants, after them no other clan arrived to Kovaceva Bara. from then on, the village just increased in size.

Expatriate:

After WW2 some habitants moved away to Grdelica
(Milici,Stojkovici,Nikolici,Mitrovici i Cojici). Before WW2 some migrated to some other places: to Leskovac, Jagodina, Smederevo, Belgrade and some even to other european and wolrd countries.

No comments:

Post a Comment